Hejmoj de internacia kulturo (hik)

Di Gentile Guido - 11 aprile 1998

HEJMOJ DE INTERNACIA KULTURO (HIK)

(Teksto la karaktraro LATIN3)

HEJMOJ DE INTERNACIA KULTURO (HIK)

Asocio la la le·o je 1901, fondita en 1993. Unua prezidinto P.L caille. Registrita e la sub-prefektejo en Saint-Girons. (Statuto modifita en J.O. je 21-12-94). Nuna sidejo en francaj Pireneoj, e “Le Presbit re”, FR-09800 Balagu .

CELOJ

Disvolvi internacian kulturon per Esperanto, en komunuma energiviglado.

RIMEDOJ

- Informadi pri la internaciaj esperantlingvaj komunumoj, jam ekzistantaj, iam ekzistintaj, a projektataj.

- Disvolvi esperantistan komunuman movadon koheran kaj solidaran, kaj starigi reton de interhelpado.

- Instigi komunumojn malfermi·i al internacieco dank’al Esperanto.

- Helpadi la fondon de novaj esperantistaj komunumoj.

NUNAJ AGADOJ

- Oficiale agnoskita E-biblioteko en Balagu

(libroj kaj revuoj bonvenaj !)

- Gastigado de esperantistoj dum la tuta jaro (post interkonsento).

- Eldonado de bulteno pri E-komunumoj (trimonata ses-A4-pa·a).

KONTAKTADRESO

Christian LAVARENNE

Le Presbit re

FR-09800 Balagu

Francio

Tel./Fakso: 33 (0)561 047 066

Prezidantino:

Marianne BLOQUEL

61 rue Franklin

FR-49100 Angers

Francio

Sekretario:

Georges COMTE

FR-09120 St-F lix-de-Rieutort

Francio

Tel.: 33 (0)561 608 683

Por ali·i, aboni la organon de la asocio, viziti la asocian sidejon en Balagu (Ari ge, Francio) a partopreni en somera komuna lo·ado samloke, BONVOLU RESENDI LA I SUBA ALI ILON al:

Hejmoj

FR-09800 Balagu

FRANCIO

Kontribuoj al la bulteno (informoj pri komunumoj, nova oj, leteroj…) bonvenaj al la i-supra adreso (samtempe redaktejo, asocia sidejo ktp.)!

===================================================================

ABONILO (por 4 numeroj simplaj) kaj ALI ILO

(Resendota al la redakt., Le Presbit re, FR-09800 Balagu , Francio)

Plenigu kaj irka streku viajn elektojn

Plentarifaj landoj:

abono: 40 FRF / 13,5 gld / 8 $ / 10 irk (aliaj valutoj: ………)

ali·o: 20 FRF / 6,5 gld / 4 $ / 5 irk (aliaj valutoj: ………)

“Rabat-landoj”:

abono: 20 FRF / 6,5 gld / 4 $ / 5 irk (aliaj valutoj: ………)

ali·o: 10 FRF / 3 gld / 2 $ / 2 irk (aliaj valutoj: ………)

Studento a senlaborulo: duono de la tarifo de via landa kategorio!

- Mi ·iras al la UEA-konto: “ahik-m” (Mia UEA-konto estas: …… )

- Mi ·iras al p k.: “Foyer de Culture Internationale, 2 625 90 X Lyon”

- Mi pagas per int. respondkuponoj, francaj po tmarkoj, a monbiletoj jenan sumon (ciferoj:) (valuto:) (Mi abonas ekde n-ro 10.)

FAMILIA NOMO: ……………………

PERSONA (<<anta a>>) NOMO: …………………..

ADRESO (MAJUSKLE!): ……………………………………….

(La place) Telefonnumero : …………..

Telefaksnumero: …………..

Mi planas veni al Balagu : Jes / Ne ;

de la (JJ-MM-TT) ..-..-.. ·is la (JJ-MM-TT) ..-..-..

( i kaze mi skribos du semjnojn anta mia alveno por konfirmi ·in.)

- Mi bezonas a ton por alveni de Saint-Girons.

Planita alvena horo:

( i kaze mi telefonos la anta an tagon por konfirmi la horon.)

- Mi konscias pri la malkonforteco kaj pretas partopreni en la agadoj.

- Mi havas propran asekuron pri persona respondeco kaze de akcidento.

Dato (JJ-MM-TT): ..-..-.. Subskribo: ……………

===================================================================